Farm Economics Popular Literature


Wat Hou die Volgende Dekade vir die Aartappelbedryf in?

Vir elke landboubedryf bestaan daar ‘n reeks van kerndrywers, of anders gestel fundamentele faktore, wat die rigting van ‘n bedryf kan bepaal. Daar kan ook ‘n onderskeid getref word tussen drywers wat ‘n bedryf oor die korttermyn beïnvloed en die meer langtermyn strategiese drywers. Hierdie artikel is gerig op die langtermyn strategiese drywers wat die Suid-Afrikaanse aartappelbedryf kan beïnvloed. Download the full article Here